Categoriearchief: Uit het OJCM

Uit het OJCM december 2016

Steeds weer zijn er aanslagen. Steeds weer brengt het OJCM bloemen naar de ambassade van het betreffende land. Als gebaar van steun én als teken dat we de orgie van haat en geweld, die een aanslag is, als joden, christenen en moslims afwijzen. We merken dat de bloemen en het condoleancebezoek door de ambassadeurs zeer op prijs worden gesteld. Het vergt veel van de kleine groep die het OJCM is, maar we doen ons uiterste best om deze bezoeken vol te houden, hoewel we natuurlijk hopen dat ze gewoon niet meer nodig zijn.

Imamopleiding

Rasit Bal van het CMO (Contactorgaan moslims en overheid) houdt het OJCM op de hoogte van de imamopleiding die de VU en het CMO voornemens zijn op te zetten. Het gaat eerst om scholing van zittende imams en later om opleiding van toekomstige imams. Dit onderwerp staat op de agenda van het OJCM omdat moslims profijt kunnen hebben van de lange traditie van joden en christenen in Nederland, hoe zij hun opleidingen en kerken georganiseerd hebben. Zo kunnen we elkaar helpen met expertise en advies.

Pilots in AZC’s

Religie is niet iets dat je zomaar aan en uit kunt zetten, het is een identiteitsbepalende factor. Vluchtelingen in een AZC zijn vaak religieus maar daar is binnen AZC’s meestal geen ruimte voor. Er komen nu twee pilots in AZC’s waarin een teams van joden, christenen, moslims en humanisten in gesprek gaat met bewoners van het AZC. Het gaat niet om voorlichting geven over artikel 1 van de Grondwet maar om echt in gesprek te gaan met elkaar met ruimte voor allerlei vragen. Deze pilots zijn een resultaat van langdurige gesprekken met het COA en beide partijen zijn blij dat de pilots nu van de grond komen.

Arnhems Platform voor Levensbeschouwingen (APL)

Het OJCM heeft na de vergadering van december een kennismakingsbezoek gebracht aan het Arnhems Platform voor Levensbeschouwingen. APL is als een lokaal initiatief ontstaan naar aanleiding van de moordaanslagen in Frankrijk begin 2015. De manier van werken is mede geïnspireerd door het OJCM. Afgesproken is om contact met elkaar te blijven houden en om te kijken waar er mogelijkheden tot samenwerking liggen.

Overleg joden, christenen en moslims

Vanuit OJCM november 2016

  • Van elkaar leren op verschillende gebieden
  • Pilots in AZC’s over artikel 1 van Grondwet
  • Brief voor rabbijn Evers
  • Boek van Rasit Bal
  • Brief aan Marokkaanse koning

Van elkaar leren op verschillende gebieden

Het CMO en de VU onderzoeken de mogelijkheid om een imamopleiding op te zetten voor zittende en voor nieuwe imams. Daarbij wil het CMO graag gebruik maken van de expertise van de bondgenoten in het OJCM. Zij kennen immers ook opleidingen voor hun religieuze voorgangers. Het OJCM is een mooie plek om van elkaar te leren, op allerlei fronten. Het OJCM zal een besloten expertmeeting organiseren op dit vlak.

Pilots in AZC’s

Het OJCM heeft een jaar van moeizame gesprekken achter de rug met het COA, Centraal Orgaan opvang Azielzoekers (COA). Het OJCM pleitte ervoor om voorlichting te geven over de rechten en plichten in artikel 1 van de Grondwet. De voorlichting van het COA was te veel gericht op ‘gij zult niet discrimineren’ en bevatte op geen enkele wijze informatie over hoe we omgaan met verschillende religies in Nederland. Er komen nu pilots in twee AZC’s die wel religie meenemen in de voorlichting.

In de AZC’s zijn geen geestelijk verzorgers. Wel kunnen mensen zelf naar een moskee, kerk of synagoge maar dan moet je die wel weten te vinden. Er komt een website waarop asielzoekers contactgegevens kunnen vinden van religieuze organisaties in de buurt van het AZC.

Vertrek rabbijn Evers

Rabbijn Evers heeft afscheid genomen van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en is vertrokken naar Düsseldorf. We zullen hem ook in het OJCM missen want hij een warm pleitbezorger van de interreligieuze contacten in het OJCM. Wij wensen hem en zijn familie een gezegende tijd toe in Düsseldorf.

Müslüman Kalma, van Rasit Bal

Het boek Müslüman kalma van Rasit Bal, lid van het OJCM, is uit. Rasit Bal gaat in zijn boek in op het verschil voor moslims of zij tot een meerderheid of juist tot een minderheid behoren. In het eerste geval gaat het veelal om het praktiseren van hun godsdienst terwijl het, als je tot een minderheid hoort zoals moslims in Nederland, meer gaat om overleven en jezelf staande houden. Dan speelt het handhaven van de eigen identiteit een grote rol. Aan het eind van dit jaar zal de Nederlandse vertaling naar verwachting het licht zien.

Brief aan Marokkaanse koning

De Marokkaanse koning Mohamed VI spoorde tijdens een televisietoespraak de Marokkanen uit zijn land aan om zich op te stellen als voorvechters van een tolerante islam en om samen met joden en christenen een gemeenschappelijk front te vormen tegen het fanatisme en jihadisme. Het OJCM zal de koning een brief sturen om instemming te betuigen met deze oproep die immers aansluit bij de werkwijze van de vertegenwoordigers van jodendom, christendom en islam sinds de oprichting van het OJCM in 2008 (destijds nog Caïro-overleg).

Nieuws uit OJCM

‘Islamofobie in zicht’

Het onderzoek en project ‘Islamofobie in zicht’ van SPIOR (Stichting Platform islamitische Organisaties Rijnmond) laat zien dat de zichtbare islamofobie slechts het topje van de ijsberg is. Nederland is helaas veel minder tolerant en veel racistischer dan we denken. Het OJCM sprak in zijn laatste vergadering zijn zorgen hierover uit. Wat kunnen we zelf doen? In ieder geval ons niet in onze eigen burchten verschansen maar met elkaar bouwen aan positieve verbindingen. Als religies het ideaalbeeld van elkaar respecteren en oprechte interesse in de ander uitdragen. Je hoort vooral de extreme stemmen en het is nieuw voor het middenveld, voor de mensen die genuanceerd denken, om zich te laten horen. We zijn bezorgd om de sfeer van intolerantie die gecreëerd wordt.  Lees verder

OJCM en COA, lokale platforms en Center for Arab-West Understanding

Overleg met COA

Er zijn allerlei negatieve berichten over de positie van minderheden (christenen, moslimminderheden, LHTB’ers) in de opvanglocaties voor vluchtelingen. Daarom heeft het kernteam van OJCM al vanaf begin oktober 2015 een aantal gesprekken gevoerd met medewerkers van het COA. We wilden een samenwerkingsovereenkomst met het COA om vanuit teams die in principe bestaan uit joden, christenen en moslims, met de vluchtelingen het gesprek aan te gaan over Artikel 1 van de grondwet. Je in Nederland thuis voelen gaat immers niet alleen om onderdak en eten, maar ook om het welzijn van mensen en religie is zeker voor de vluchtelingen en de landen waar zij vandaan komen een identiteitsbepalende factor.

Lees verder