Brief Tweede Kamer Religieuze slacht

Aan de leden van de Tweede Kamer

Betreft: Onbedwelmde slacht volgens religieuze riten

Geachte mevrouw, mijnheer,

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft uitspraak gedaan in een zaak tegen de
Vlaamse en Waalse overheden en geoordeeld dat een verbod op het onbedwelmd slachten in
stand kan blijven. Omdat ook Nederland onbedwelmd slachten kent, vragen wij uw aandacht
voor de Nederlandse context van het oordeel van het EHRM.

Uw Kamer heeft in 2019 een rondetafelgesprek gehouden over onbedwelmde slacht volgens
religieuze riten waarbij vertegenwoordigers van het Overleg Joden, Christenen en Moslims
(OJCM) waren uitgenodigd. Het is goed als u zich realiseert waar de Vlaamse en Waalse
wetgeving vandaan is gekomen. In tegenstelling tot Nederland, bestond er in België geen
gedetailleerde en zorgvuldig geformuleerde regelgeving voor het onbedwelmd slachten van vee.
In Nederland is de wijze waarop onbedwelmd wordt geslacht inmiddels goed geregeld, zodanig
dat het dierenwelzijn op de best mogelijke wijze wordt bewaakt. Dit is het oordeel van
onafhankelijk onderzoek dat in 2021 naar de uitvoering van het convenant en de wet- en
regelgeving is uitgevoerd in opdracht van de minister van LNV en dat aan uw Kamer is
aangeboden. Het onderzoek wees uit dat de normen voor dierenwelzijn onder joodse en
islamitische religieuze slacht goed worden nageleefd. Het dierenwelzijn bleek sinds 2018 zelfs
verbeterd.

In Nederland worden jaarlijks ruim 621 miljoen dieren geslacht, waarvan 0,00009 procent zonder
voorafgaande bedwelming. In Nederland is er bij het slachten zonder voorafgaande bedwelming
permanent veterinair toezicht op ieder te slachten dier (dat wordt betaald door de consument van
dat vlees). Alleen bij het slachten volgens religieuze riten staat er altijd een veterinair bij die
toezicht houdt en zo nodig in kan grijpen. Daardoor is het risico uitgesloten dat een dier dat
zonder voorafgaande bedwelming wordt geslacht niet onmiddellijk het bewustzijn verliest. Het
dierenwelzijn tijdens het slachten zonder voorafgaande bedwelming is in Nederland beter
geborgd dan in Vlaanderen en Wallonië het geval was en dan overal elders in Europa.
Mocht u, omdat er een groot aantal nieuwe Kamerleden beëdigd is, behoefte hebben aan
nogmaals zo’n ronde tafelgesprek dan zijn wij daar graag toe bereid.

Met vriendelijke groet,

Namens het Overleg Joden, Christenen en Moslims,

Muhsin Köktas, voorzitter
Hanneke Gelderblom, kerngroep

Deze post werd verstuurd in .

You may also like...

Reacties zijn gesloten.