Bruggenbouwers

Bruggenbouwers
Het project ‘Bruggenbouwers’ van het OJCM is erop gericht lokale interreligieuze en levensbeschouwelijke netwerken te vormen, waar de deelnemers elkaar beter leren kennen op basis van gedeelde religieuze en humanistische waarden en normen, om daardoor beter te kunnen inspelen op lokale gebeurtenissen of incidenten.

Bruggenbouwen Enschede

Bij lokale problemen en conflicten kunnen deze netwerken actie ondernemen naar de eigen achterban of naar de lokale overheid. Het zelforganiserend vermogen van deze gemeenschappen staat voorop. Door onderlinge ontmoetingen weten de betrokken inwoners van verschillende (religieuze) gemeenschappen verbinding te zoeken, en uit te spreken welke normen, waarden en opvattingen zij delen. De methodiek Bruggenbouwen wordt in verschillende gemeenten uitgevoerd.

Training
In samenwerking met Geloven in Samenleven worden trainingen gegeven om lokaal een Bruggenbouwteam op te zetten.
Het doel van de training is te komen tot een veelkleurig team bruggenbouwen. Het team bestaat uit ongeveer tien mensen (5-15) vanuit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen. De leden van het team genieten het vertrouwen van hun achterban en werken zonder last of ruggenspraak.

Het team bruggenbouwen kiest zijn eigen focus, ingegeven door de situatie ter plekke:
– Omgaan met het recht op demonstreren enerzijds en de behoefte aan veiligheid van de moskee of de synagoge en de buurt anderzijds;
– Sociale en persoonlijke weerbaarheid tegenover allerlei uitingen van haat, racisme en discriminatie;
– Samenwerking tussen moskeeën, kerken en synagogen om de ecologische voetafdruk te verkleinen of de sociale cohesie te vergroten;
– Modules.

De training van Geloven in Samenleven kent verschillende modules:
– Sociale kaart;
– Interculturele communicatie;
– Conflictmanagement;
– Plan van aanpak voor het team.
Geloven in Samenleven kan daarnaast ondersteuning bieden bij het voortraject en de verdere begeleiding van het team.

Werkwijze
De training vindt plaats op verzoek van een lokale partnerorganisatie, zoals een Platform voor Religie en Levensbeschouwing, een religieuze organisatie of een welzijnsorganisatie. Deze partnerorganisatie heeft het plan om – gegeven de lokale situatie – een team Bruggenbouwen op te richten. Samen met Geloven in Samenleven wordt een plan voor de training ontwikkeld. Op basis van dit plan stelt Geloven in Samenleven een offerte op. De lokale partnerorganisatie dient een financieringsverzoek in bij de gemeentelijke overheid of een fonds. Ook werft deze organisatie de deelnemers aan de training. Na afloop van de training kan het gevormde team aanspraak maken op begeleiding vanuit Geloven in Samenleven.

Meer info
info@ojcm.nl

Reacties zijn gesloten.