Overleg joden, christenen en moslims

Vanuit OJCM november 2016

 • Van elkaar leren op verschillende gebieden
 • Pilots in AZC’s over artikel 1 van Grondwet
 • Brief voor rabbijn Evers
 • Boek van Rasit Bal
 • Brief aan Marokkaanse koning

Van elkaar leren op verschillende gebieden

Het CMO en de VU onderzoeken de mogelijkheid om een imamopleiding op te zetten voor zittende en voor nieuwe imams. Daarbij wil het CMO graag gebruik maken van de expertise van de bondgenoten in het OJCM. Zij kennen immers ook opleidingen voor hun religieuze voorgangers. Het OJCM is een mooie plek om van elkaar te leren, op allerlei fronten. Het OJCM zal een besloten expertmeeting organiseren op dit vlak.

Pilots in AZC’s

Het OJCM heeft een jaar van moeizame gesprekken achter de rug met het COA, Centraal Orgaan opvang Azielzoekers (COA). Het OJCM pleitte ervoor om voorlichting te geven over de rechten en plichten in artikel 1 van de Grondwet. De voorlichting van het COA was te veel gericht op ‘gij zult niet discrimineren’ en bevatte op geen enkele wijze informatie over hoe we omgaan met verschillende religies in Nederland. Er komen nu pilots in twee AZC’s die wel religie meenemen in de voorlichting.

In de AZC’s zijn geen geestelijk verzorgers. Wel kunnen mensen zelf naar een moskee, kerk of synagoge maar dan moet je die wel weten te vinden. Er komt een website waarop asielzoekers contactgegevens kunnen vinden van religieuze organisaties in de buurt van het AZC.

Vertrek rabbijn Evers

Rabbijn Evers heeft afscheid genomen van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en is vertrokken naar Düsseldorf. We zullen hem ook in het OJCM missen want hij een warm pleitbezorger van de interreligieuze contacten in het OJCM. Wij wensen hem en zijn familie een gezegende tijd toe in Düsseldorf.

Müslüman Kalma, van Rasit Bal

Het boek Müslüman kalma van Rasit Bal, lid van het OJCM, is uit. Rasit Bal gaat in zijn boek in op het verschil voor moslims of zij tot een meerderheid of juist tot een minderheid behoren. In het eerste geval gaat het veelal om het praktiseren van hun godsdienst terwijl het, als je tot een minderheid hoort zoals moslims in Nederland, meer gaat om overleven en jezelf staande houden. Dan speelt het handhaven van de eigen identiteit een grote rol. Aan het eind van dit jaar zal de Nederlandse vertaling naar verwachting het licht zien.

Brief aan Marokkaanse koning

De Marokkaanse koning Mohamed VI spoorde tijdens een televisietoespraak de Marokkanen uit zijn land aan om zich op te stellen als voorvechters van een tolerante islam en om samen met joden en christenen een gemeenschappelijk front te vormen tegen het fanatisme en jihadisme. Het OJCM zal de koning een brief sturen om instemming te betuigen met deze oproep die immers aansluit bij de werkwijze van de vertegenwoordigers van jodendom, christendom en islam sinds de oprichting van het OJCM in 2008 (destijds nog Caïro-overleg).

Symposium ‘vluchtelingen, religie en samenleving’

De projectgroep Geloven in Samenleven en het landelijk Overleg Joden, Christenen en Moslims organiseren een symposium over de opvang van vluchtelingen. Deze middagbijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 oktober in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht.

Tijdens dit symposium proberen we samen antwoorden te vinden op de vragen:

 • Wat kunnen we vanuit jodendom, christendom en islam betekenen voor de vluchtelingen
 • Hoe kunnen we naast bed, bad en brood-acties met vluchtelingen in gesprek gaan over de manier, waarop we in Nederland als religies met elkaar omgaan en samenleven.

Doel van de bijeenkomst is handvatten aan te reiken om dit gesprek met vluchtelingen aan te gaan.

Lees verder

CMO betreurt en veroordeelt de omstreden uitspraken over imams

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) betreurt en veroordeelt de uitspraken in de media over imams en moskeeën. In deze uitspraken wordt gesuggereerd dat zij als ‘geheim agenten’ zouden functioneren en moeten worden teruggestuurd. Het is op zijn minst onverantwoord en provocatief om religieuze instellingen en hun bedienaren op deze manier in diskrediet te brengen. Het CMO zet zich in voor rust en harmonie in de samenleving en deze uitspraken zijn allesbehalve bevorderlijk.

Het zijn tijden van veel spanning en emoties voor de Nederlandse Turken als gevolg van de ontwikkelingen in het herkomstland. Het CMO leeft heel erg mee met de gemeenschap. Vooral in deze tijden van veel sentimenten is kalmte een aanbevolen uitgangspunt voor een harmonieuze samenleving. Het CMO roept de gemeenschap op zich niet te laten provoceren door tendentieuze uitspraken en oproepen uit welke hoek dan ook.

Bron: cmoweb.nl
Het CMO is een van de deelnemende organisaties aan het OJCM.

OJCM legt bloemen bij Libanese en Turkse ambassade

Bloemen voor Turkse en Libanese ambassade

Afgelopen maandag, 27 juni, kwamen bij verschillende aanslagen op het dorp Qaa in Libanon vijf mensen om en vielen er tientallen gewonden. En afgelopen woensdag, 29 juni, was er die vreselijke aanslag op het vliegveld in Istanbul, waarbij meer dan veertig doden te betreuren waren en meer dan honderd mensen gewond raakten.

Daarom hebben vertegenwoordigers van het Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM) bloemen gebracht, deze keer bij de Libanese –  en opnieuw  bij de Turkse Ambassade. Tot onze verrassing verzocht minister Asscher zich bij ons aan te kunnen sluiten. Lees verder

CMO veroordeelt aanslag Istanbul

De Nederlandse Moslimgemeenschap is zeer geschokt door de terreuraanslagen in Istanbul
Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) veroordeelt de barbaarse, laffe en onmenselijke terreuraanslagen in Istanbul op de meest krachtige manier. Nederlandse moslimgemeenschap is intens verdrietig en voelt zich dan ook verbonden met alle slachtoffers en het Turkse volk.
Deze terroristen hebben steeds hetzelfde doel met hun zieke, laffe daden, namelijk het ontwrichten van de samenlevingen, het zaaien van angst en het opzetten van groepen tegen elkaar.
Onze gedachten gaan uit naar de families en nabestaanden van de getroffenen en naar het Turkse volk.

Persbericht CMO, Rotterdam 29 juni 2016

Brief OJCM en CIO aan COA

Samen met CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft het OJCM een aantal gesprekken gehad met het bestuur en diverse medewerkers van het COA over pastorale zorg aan vluchtelingen. We zijn wel uitgenodigd voor een werkgroepvergadering op 6 juli, maar uit het programma en de agenda blijkt dat die gesprekken nog niet tot de door ons gewenste beleidswijzigingen hebben geleid. Daarbij gaat het onder meer om:

 • vergroten van kennis over religie en levensbeschouwing bij COA-medewerkers
 • pastorale zorg aan vluchtelingen
 • doorverwijzen van vluchtelingen naar lokale geloofsgemeenschappen
 • nadruk op vrijheid en de rechten en plichten die artikel 1 van de Nederlandse Grondwet met zich meebrengt

CIO enOJCM hebben het COAl een brief gestuurd. Lees hier de brief van 21 juni 2016 van CIO en OJCM aan COA. We wachten het antwoord van het bestuur van het COA af.

 

Nieuws uit OJCM

‘Islamofobie in zicht’

Het onderzoek en project ‘Islamofobie in zicht’ van SPIOR (Stichting Platform islamitische Organisaties Rijnmond) laat zien dat de zichtbare islamofobie slechts het topje van de ijsberg is. Nederland is helaas veel minder tolerant en veel racistischer dan we denken. Het OJCM sprak in zijn laatste vergadering zijn zorgen hierover uit. Wat kunnen we zelf doen? In ieder geval ons niet in onze eigen burchten verschansen maar met elkaar bouwen aan positieve verbindingen. Als religies het ideaalbeeld van elkaar respecteren en oprechte interesse in de ander uitdragen. Je hoort vooral de extreme stemmen en het is nieuw voor het middenveld, voor de mensen die genuanceerd denken, om zich te laten horen. We zijn bezorgd om de sfeer van intolerantie die gecreëerd wordt.  Lees verder

Studiebijeenkomst geweldsteksten, v.l.n.r. Jan Peter Schouten, Sahiron Syamsuddin, Yaser Ellethy, Ron van den Hout, Raph Evers

Geweldsteksten in Bijbel en Koran

In het jodendom, het christendom en de islam zijn er verschillende interpretaties van teksten uit de Bijbel en de Koran. Dat geldt zeker ook voor die teksten die gaan over geweld. Veel pastores worstelen met deze geweldsteksten en vragen zich af hoe ze die moeten interpreteren en kunnen uitleggen aan hun parochianen en gemeenteleden. De Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken organiseerde er een studiebijeenkomst over op 1 juni in Utrecht. Zo’n veertig belangstellenden kwamen er op af. Lees verder

Studiebijeenkomst Geweldsteksten in de Heilige Boeken

Vorig najaar heeft de Raad van Kerken een expertmeeting georganiseerd over de open brief van de moslimgeleerden aan Baghdadi, zie het verslag op de website van de Raad van Kerken.
Tijdens deze bijeenkomst heeft dr. Yaser Ellethy van het Centrum voor Islamitische Theologie van de VU de uitleg van het Zwaardvers (Soera 9:5) uit de Koran besproken, waar staat:
“Als de heilige maanden zijn verstreken, doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, grijpt hen, belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag.”

Lees verder

Moslims tegen onderdrukking christenen in Syrië en Irak

“Moslims in Nederland spreken zich uit tegen de onderdrukking van christenen in Syrië en Irak”, zo schrijft het Nederlands Dagblad vandaag, “Dat blijkt uit een verklaring van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM), die mede is ondertekend door voorzitter Rasit Bal van het Contactorgaan Moslims & Overheid. Hij steunt de campagne Hoop voor de kerk in Syrië en Irak.”

Lees hier het volledige artikel uit het Nederlands Dagblad over de verklaring van het OJCM en het interview met Rasit Bal: ‘De kerk en de moskee stonden vroeger vreedzaam naast elkaar’.
Bron: Nederlands Dagblad 2 april 2016