Nationale Iftar 2017

De eerste Nationale Iftar was een sfeervolle avond met levendige gesprekken aan de vele tafels met een grote variëteit aan uitgenodigde gasten. Deze Iftar was georganiseerd door het Contactorgaan Moslims en Overheid in samenwerking met de Nederlands-Turkse Ondernemersvereniging HOTIAD.

Nationale Iftar 2017

Nationale Iftar 2017

Ramadan is dit jaar op 26 mei begonnen en wordt op 25 juni afgesloten met een feest. Het is een maand van liefdadigheid, verbroedering, bezinning en zelfreflectie. De eenheid en samenhorigheid van de mensheid staat centraal. Hiermee verenigt Ramadan aan aantal essentiële onderdelen van de islam en haar pilaren. De vastenmaand is in de laatste decennia een steeds bekender fenomeen geworden in onze samenleving waarbij regelmatig het initiatief genomen wordt om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek te laten gaan en elkaar beter te leren kennen. Aan de tafels wisselen mensen met elkaar van gedachten en bundelen hun positieve krachten. Zo bevestigen ze dat er meerdere bindende elementen aanwezig zijn waaruit zij hun motivatie kunnen uitputten om in Nederland een harmonieuze sfeer te creëren.

De Iftar is het moment waarop na zonsondergang het vasten wordt verbroken en er weer gegeten mag worden. Dat is ook een moment om met elkaar in gesprek te gaan over zinvolle onderwerpen. Voor de Nationale Iftar 2017 was gekozen voor het thema armoede.

Op deze Iftar was een grote verscheidenheid van mensen aanwezig: vertegenwoordigers van in Nederland aanwezige religies, politieke partijen, maatschappelijke organisaties, een aantal ambtenaren van ministeries en ambassadeurs of vertegenwoordigers van Afghanistan, Bosnië, Egypte, Indonesië, Irak, Iran, Maleisië, Marokko, Pakistan, Palestina, Saoedi-Arabië en Turkije. In totaal waren er 162 aanwezigen.

De bijeenkomst werd geopend met een toespraak van de voorzitter van het CMO, ir. Rasit Bal. Hij heette iedereen welkom en zei blij verrast te zijn met deze grote opkomst. Ook refereerde hij aan de aanslag in Londen, waarbij met een busje werd ingereden op moskeegangers die na het laatste avondgebed de moskee verlieten met één dode en acht gewonden tot gevolg. De voorzitter van het CMO merkte op dat hierdoor de verkeerde groep mensen getroffen werd: niet de terroristen, of mensen van DAESH, maar juist onschuldige, gelovige moslims.

Hanneke Gelderblom-Lankhout kreeg de gelegenheid om kort iets over het Overleg Joden, Christenen en Moslims te zeggen. Het OJCM richt zich op die fase in de dialoog, waar het onderling kan gaan schuren, op conflicten op het snijvlak van religie en samenleving.

Vervolgens kregen een rabbijn, een dominee en een imam het woord om het thema armoede in te leiden. Rabbijn Katzman van het Opperrabinaat legde uit dat in de Talmoed armoede wordt gezien als een gebrek en dat er geen groter gebrek is dan het gebrek aan verstand, zoals bij die dader van de aanslag in Londen. De bestrijding van die armoede en dat gebrek gebeurt door ‘tsedaka’: rechtvaardigheid en liefdadigheid. Dat houdt in, dat als ik meer heb dan die ander, dat ik het voorrecht heb om dat met die ander te delen. Hoe belangrijk dat voorrecht en de vreugde van dat delen is werd verder toegelicht met een chassidisch verhaal.

Dr. Jan Peter Schouten, voorzitter van de Beraadgroep Interreligieuze Dialoog van de Raad van Kerken in Nederland, citeerde de woorden van Jezus: Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Daarom hebben christenen ook de opdracht om barmhartig te zijn. En dat hebben moslims en christenen ook gemeenschappelijk: dat God zich laat kennen via de arme.

Imam Remy Soekirman, docent bij het Instituut voor Islamstudies Dar al-‘Ilm en imam van de Javaanse moslimgemeenschap in Nederland, verwees naar de stam Quraish in de Koran, die in Mekka leefde maar geen armoede of beproeving kende. In Mekka was er nooit gebrek aan vlees, of water. Dit werd gezien als een zegen van Allah. Maar dit vroeg ook om een bepaalde houding ten opzichte van deze zegeningen. Daarom ligt de bestrijding van armoede vast in de vijf zuilen van de islam.

Nationale Iftar 2017

Nationale Iftar 2017

Na deze inleidingen vanuit de religies vertelde staatssecretaris Jetta Klijnsma, die namens de regering aanwezig was, dat het belangrijk is om samen aan een mooiere wereld te bouwen. Nog plezieriger is het, zo zei de staatssecretaris, als mensen niet buitengesloten worden omdat ze niet de middelen hebben om mee te doen in de samenleving. Daarom heft het kabinet geld gereserveerd voor kinderen, zodat zij mee kunnen blijven doen, maar ook voor volwassenen. Ten slotte is het in een tijdsgewricht waarin mensen elkaar naar het leven staan, van belang dat de mensen het hoofd koel houden en de harten warm.

Nadat wethouder Karsten Klein de gelegenheid had gekregen om kort het woord te voeren was de voorzitter HOTIAD en mede gastheer, ir. Hikmet Gurcuoglu, de laatste die het woord kreeg.

De dagvoorzitter was prof. dr. Wim Janse.
Het succes van deze bijzondere Iftar werd ondersteund door de locatie: Juliana Plaza, de voormalige Juliana Kerk in Den Haag.

Het CMO is van plan om een traditie ter maken van deze Nationale Iftar.

Misschien een uitnodiging aan de andere religies om op één van hun feesten ook iets dergelijks te gaan organiseren?

OJCM stuurt condoleance naar Egyptische ambassade

Het OJCM heeft onderstaande condoleancebrief gestuurd naar de Egyptische ambassade.

Aan: Counsellor Mohamed Elsharif

Excellentie,

Steeds opnieuw aanslagen.
Op 15 december 2016 zijn we bij u geweest in verband met een bomaanslag in Cairo en na de aanslag op twee Koptische Kerken op Palmzondag dit jaar hebben we u een brief gestuurd. Toen al gebruikten we de woorden: steeds opnieuw aanslagen.

Helaas zijn we genoodzaakt om deze woorden nu weer te uit te spreken na de aanslagen op twee bussen met Koptische christenen die op weg waren naar een klooster. Hierbij zijn 28 doden en 24 gewonden. Er waren veel kinderen onder de slachtoffers.

Deze aanslagen, geïnspireerd door de theorieën van de perverse terroristische leiders van IS, had als overduidelijke opzet zoveel mogelijk mensen te doden.
Wij, joden, christenen en moslims verenigd in het Overleg Joden, Christenen en Moslims wijzen deze orgie van haat en geweld af.

Wij zijn intens verdrietig over de doden en vele gewonden.
Wij betuigen onze gevoelens van medeleven met de nabestaanden en wensen alle gewonden spoedig herstel.

De kerngroep van het Overleg Joden, Christenen en Moslims,
Hanneke Gelderblom-Lankhout
Ebubekir Öztüre
Jan Post Hospers

Condoleancebrief aan ambassadeur van Groot-Britannië

Aan:
Sir Geoffrey Adams,  Ambassadeur van Groot-Britannië in Nederland.

Zijne Excellentie.

Steeds opnieuw aanslagen.

Deze woorden hebben we eerder gebruikt en helaas zijn we genoodzaakt om ze na de aanslag op woensdag 22 maart in Londen opnieuw te gebruiken. Bij deze aanslag werden vijf mensen gedood, inclusief een politieagent en vielen er 50 gewonden. Ook is de dader gedood.

Lees verder

Uitspraak verbod op hoofddoek

Persbericht CMO, 14 maart 2017

Vandaag hebben wij kennis genomen van het geveld oordeel door het Europees Hof van Justitie waarin het verbieden van religieuze symbolen op de werkvloer wordt gerechtvaardigd. Dit besluit is betreurenswaardig en zal de religieuze minderheid en de vrouwenemancipatie in ons land ook het hardst raken.

Lees verder

Bloemen OJCM voor Canadese ambassade

Gedeelde zorg

Vanwege de moordaanslag op de moskee in Quebek heeft het kernteam van OJCM, aangevuld met Driss Elboujoufi als vicevoorzitter van het CMO, een condoleancebezoek gebracht aan de Canadese ambassadeur, mevrouw Sabine Nölke. Bij deze aanslag zijn zes mensen gedood en vielen er negentien gewonden. Deelneming is betuigd aan de ambassadeur als vertegenwoordiger van Canada in Nederland en haar is gevraagd om dit over te brengen aan de familie van de slachtoffers. “Deze laffe daad toont wederom aan dat terreur geen etnisch of religieus fundament heeft en hierin ook geen onderscheid maakt. Het is des te meer verontrustend dat een islamitische gebedshuis, een baken van rust, vrede en bezinning, als doelwit is gekozen.”

Diep onder de indruk

In haar reactie zei de ambassadeur diep onder de indruk te zijn van dit condoleancebezoek vanuit de drie religies in Nederland.

Lees verder

Start pilot gesprekken artikel 1 Grondwet

In twee asielzoekerscentra start een pilot rond Artikel 1 van de Grondwet. Vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen gaan in de pilot in gesprek met bewoners van de COA-locatie, al naar gelang hun behoefte, over hoe in Nederland om te gaan met vrijheid in de context van artikel 1 grondwet. Bestuursvoorzitter Gerard Bakker: “Er is sinds de hoge instroom enorm veel gebeurd als het gaat om maatschappelijke initiatieven. COA is altijd bereid daaraan mee te werken als het onze bewoners ten goede komt. Ik ben blij dat deze pilot nu van start is gegaan.”

Lees verder

Moslimgemeenschap geschokt door terroristische aanslag in Quebec

CMO – PERSBERICHT Rotterdam, 30.01.2017

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) is geschokt door de laffe terroristische aanslag op een moskee in Quebec, waarbij tenminste zes dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Deze laffe daad toont wederom aan dat terreur geen etnisch of religieus fundament heeft en hierin ook geen onderscheid maakt. Het is des te meer verontrustend dat een islamitische gebedshuis, een baken van rust, vrede en bezinning, als doelwit is gekozen.

CMO constateert toenemende angst en bezorgdheid bij moskeebezoekers over hun veiligheid tijdens moskeebezoek en roept op tot vergrote waakzaamheid en alertheid bij de overheidsdiensten en de gemeenschappen.

De veiligheid van gebedshuizen is een wezenlijk onderdeel van het recht op godsdienstvrijheid. Het is zeer zorgelijk dat het aantal en de aard van geweldsincidenten en aanslagen tegen moskeeën de laatste tijd aan het toenemen is. We moeten blijven waken voor onze gezamenlijke opgave dat dit soort wreedheden onze samenlevingen niet mogen ontwrichten.

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden van deze aanslag en wensen hen veel sterkte en geduld toe in deze moeilijke tijden.

Uit het OJCM december 2016

Steeds weer zijn er aanslagen. Steeds weer brengt het OJCM bloemen naar de ambassade van het betreffende land. Als gebaar van steun én als teken dat we de orgie van haat en geweld, die een aanslag is, als joden, christenen en moslims afwijzen. We merken dat de bloemen en het condoleancebezoek door de ambassadeurs zeer op prijs worden gesteld. Het vergt veel van de kleine groep die het OJCM is, maar we doen ons uiterste best om deze bezoeken vol te houden, hoewel we natuurlijk hopen dat ze gewoon niet meer nodig zijn.

Imamopleiding

Rasit Bal van het CMO (Contactorgaan moslims en overheid) houdt het OJCM op de hoogte van de imamopleiding die de VU en het CMO voornemens zijn op te zetten. Het gaat eerst om scholing van zittende imams en later om opleiding van toekomstige imams. Dit onderwerp staat op de agenda van het OJCM omdat moslims profijt kunnen hebben van de lange traditie van joden en christenen in Nederland, hoe zij hun opleidingen en kerken georganiseerd hebben. Zo kunnen we elkaar helpen met expertise en advies.

Pilots in AZC’s

Religie is niet iets dat je zomaar aan en uit kunt zetten, het is een identiteitsbepalende factor. Vluchtelingen in een AZC zijn vaak religieus maar daar is binnen AZC’s meestal geen ruimte voor. Er komen nu twee pilots in AZC’s waarin een teams van joden, christenen, moslims en humanisten in gesprek gaat met bewoners van het AZC. Het gaat niet om voorlichting geven over artikel 1 van de Grondwet maar om echt in gesprek te gaan met elkaar met ruimte voor allerlei vragen. Deze pilots zijn een resultaat van langdurige gesprekken met het COA en beide partijen zijn blij dat de pilots nu van de grond komen.

Arnhems Platform voor Levensbeschouwingen (APL)

Het OJCM heeft na de vergadering van december een kennismakingsbezoek gebracht aan het Arnhems Platform voor Levensbeschouwingen. APL is als een lokaal initiatief ontstaan naar aanleiding van de moordaanslagen in Frankrijk begin 2015. De manier van werken is mede geïnspireerd door het OJCM. Afgesproken is om contact met elkaar te blijven houden en om te kijken waar er mogelijkheden tot samenwerking liggen.

Condoleancebezoek OJCM Israëlische ambassade

Condoleancebezoek aan Israëlische ambassadeur

Op donderdag 12 januari 2017 heeft het kernteam van OJCM een condoleancebezoek gebracht aan de Israëlische ambassadeur, de heer Aviv Shir-On. De aanleiding was de terroristische aanslag met een vrachtwagen in Oost-Jerusalem afgelopen zondag, waarbij vier mensen werden gedood en er zeventien gewonden vielen.

De ambassadeur heeft toegezegd ervoor te zorgen dat deze condoleances worden overgebracht naar de familie van de nabestaanden. Hij sprak zijn waardering uit voor dit gebaar van medeleven van de drie religieuze gemeenschappen. Hij beschouwt dit gebaar als een fakkel van hoop op vrede die wij samen brandend moeten houden. Dat geldt ook voor Rotterdam waar de Israëlische vlag op het stadhuis halfstok heeft gehangen, net zoals dat met de Duitse en de Turkse vlag gebeurde na de terroristische aanslagen in Berlijn en Istanbul.

Onderstaande tekst is overhandigd aan de ambassadeur. Lees verder